Page 64: of Marine Technology Magazine (October 2012)

Ocean Observation: Gliders, buoys & sub surface monitoring networks

Read this page in Pdf, Flash or Html5 edition of October 2012 Marine Technology Magazine

Incredible Images (Photo: Copyright PetroMarker) PPPePePePPePePePePePttttrtrttttoMoMoMoMooooararararrarararkekekekekekeer rr rr rrrththththththththtthttiisiisssssumumumuuumuumemeeemer r rr r rpepepeeepepepeeperfrfrfrfrfrrfororooroorormmmemmemedddddddaaaaaanunnnuuunummmbmbmbmmmerererooooooooooffffffffffEMEMEMEMMMEMMEMEMMsssssssssssssuuruuuveeeysysysys in ththththhhhe ee eeeNoNNoNoNNoNorwrwegegegggegeggeeiaiaiaiaiaaannnnnnseeccctctctctcororooooooooofffff fff f ffththththththththheeeeeeeeee eeBaBaBBaBaBaBaBaaBrents ssSeeea.a.aaaaaaMMMMMMMMMMorororororore e eananananadddd ddmooomomomomorerererereeeooooooililllililcccomomomomomomommpapappaaapaaapnies seeeeeeeeeeettttttttttheheheheheaaaaaadvddvdvdvvdvdaaaanannatttatatatattaataagegegegegegegegeeooooof fffffffPePePePeePPPPPPtrttrtoMoMMMMMaraaraarrrakekekekekekekeekr?r??rrrrrrrssss suununnuunuuniqiqiqiqiqqqueEEEEEEEEMMMMteteteteteeeechhhhhnonololooggggggygttttttoo oooevvvvvvalalaauauaateteeteepppppppppprorooooorosspspsspspspspspppsececececeeecececcecectiiiveveveveveaaaaaaaaaaacrcrcrccrcrcrccccrcrreaeeeeeeegegegeeeeggeg....AcAAcAcocooooooocrdrdrdrdrrrinnnggg gggttototootottotttottttttheheheheheheeNNNNNNNNNororororoorororweweweweewweewgggigiggigigigianananananannannnananOOOillllDDDDDDiririrrirrrrrrecececececeececceccctototooototototorarararararrrrartetetetetetee((((((NPNPNPNPPPNPPNPPPNPDDDD)D)D)D)D)D)D)D, ,,,thtththe e eBaBaBaBaBaBaBBBBrerereeererrerererentnnnnntnns s s s SeSeSeSeSeSeSeSeSSeSaaaa aa aisisissisisisssooooooneeoooooooooof ff ff fftththththhhththheeeeekekey ararararararararreaeaeaeaeaeeaeaaaassss sss ssssofofofofoffofofrrrr rrrfuufufufufufutttututurerererereeOOOOOO&G&G&&G&GGppppprororooodddduddddctioooooonnnnnnnnnnininininininininininNNNNNNNNororororororoooowawawaay.yyyyy.yTTTTTTTThehehehehehehehehNPNNNNPNPNPNPNPPNPNPDD Dhahahssslaaaaaalaununununununununchchcheededddddedsssssseeries ofofsssssssssseieieieiieieiieeieiiesmsmsmsmsmsmsssiciciccccccccam-papapapapapapapppppapaigigigggiggiginsnsnsnnsnsiiiinnnnnnprprprpreveveveviooioioiousususususlylyllylylyuuuunnnn-totototoucuchhehehdd parts ofthe BarentsSea. Beernrnarard.dglglou@x@petr omarker.co mwww. petromarker.co mOctober 201264 MTRMTR #8 (50-64).indd 64MTR #8 (50-64).indd 6410/3/2012 2:49:55 PM10/3/2012 2:49:55 PM

Marine Technology

Marine Technology Reporter is the world's largest audited subsea industry publication serving the offshore energy, subsea defense and scientific communities.